Ochrana oznamovatele

 
 
Naše společnost BUSE sro IČ: 46972552, přijímá oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „ Zákon “). Níže najdete všechny oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat. S oznámením, které podáte, lze poznat pouze příslušná osoba. Nikdo jiný nemá k oznámením přístup, pokud k tomu neudělíte souhlas.
 
Příslušná osoba
Lenka Bučková
Email: oznamovatel@buse.cz
Telefon: +420 516 482 045
 
Způsoby oznamování
Přijímáme oznámení všemi povinnými kanály, a to osobně, telefonicky, písemně.
 
Možné protiprávní oznámení Povinného subjektu lze oznamovat
  1. elektronicky na adresu oznamovatel@buse.cz
  2. písemně na adresu Lenka Bučková, BUSE sro, Masarykova 9, 678 01 Blansko
  3. ústně po předchozí dohodě na adrese Lenka Bučková, BUSE sro, Masarykova 9, 678 01 Blansko. Při ústním jednání je pořízen písemný záznam
 
Oznámení o protiprávním jednání Povinného subjektu musí obsahovat
  1. informaci, že oznamovatel vykonává/vykonával byť zprostředkovaně práci či jinou obdobnou činnost pro Povinný subjekt
  2. informaci o možném protiprávním jednání. Které spadá pod §2 zákona č. 171/2023 sb.
  3. jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele
Anonymní oznámení nejsou přijímána.
 
Vyloučení
Naše společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro naši společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona (to znamená, že přijímáme pouze oznámení od zaměstnanců, praktikantů a uchazečů o zaměstnání).
 
Externí oznamovací kanál
Více podrobností o ochraně oznamovatelů a možnosti podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti najdete na: https://oznamovatel.justice.cz/.
 
Vědomě nepravdivé oznámení
Oznamující osoba podle vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, mělo mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takové jednání může být sankcionováno, a to pokutou až do výše 50.000,- Kč.